Happy Children Kindergarten

Tietosuojaseloste
Happy Children Kindergarten Oy 23.2.2021

Rekisterin tiedot
Rekisterinpitäjä: Happy Children Kindergarten Oy
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tietosuojavastaava
Helen Chung Setälä
Puh. + 358 45 3132 311
admin@happychildren.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Happy Children Kindergarten Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Happy Children Kindergarten Oy: asiakassuhteiden ylläpitoon ja asiakassuhteisiin liittyvään tarpeelliseen viestintään (Tietosuojalaki 2. luku 4 § 1 momentti). Lisäksi tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen, palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen ja lapsen vasun laadintaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Happy Children Kindergarten Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää̈ seuraavat tiedot päiväkotien asiakkaista (asiakkaalla tarkoitetaan tässä selosteessa sekä lapsia että heidän huoltajiaan):
Lapsen nimi, henkilötunnus, osoite
Huoltajan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Palvelutarve
Tiedot asiakkaan maksusta ja maksun määrän määrittämisestä
Päivittäiset tiedot palvelusta ja muut päivähoidon järjestämiseen tarvittavat tiedot
Rekisteröityjen itsensä tuottama sisältö ja mahdolliset lisätiedot palvelusta (henkilöt, joilla on lupa noutaa lapsi, allergiat ja pitkäaikaissairaudet sekä näihin liittyvät lääkitykset lasten osalta, valokuvauslupa jne.)
Lapsen profiilikuva, tiedot lapsen päivittäisestä toiminnasta sekä kodin ja päiväkodin välinen viestintä.

Verkkosivusto
Saatamme kerätä sivustomme käyttäjistä seuraavia tietoja:
IP-osoite
URL-reitti verkkosivustolla
Vierailun aika
Selaimen tyyppi ja versio
Laitetyyppi

Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste
Happy Children Kindergarten Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä asiakkailta itseltään, asiakkaan käyttäessä Happy Children Kindergarten Oy:n palveluita ja julkisista lähteistä (mm. sosiaalinen media ). Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Tietojen laillisuus perustuu sosiaalisen median osalta siihen, että kerättävät tiedot saadaan sosiaalisen median palveluista, joiden käyttäjät ovat hyväksyneet tietojensa keräämisen, julkisen esittämisen ja luovuttamisen rajallisesti kolmansien osapuolten, kuten Happy Children Kindergartenn käyttöön, kyseisten verkkopalvelujen käyttöehdot hyväksyessään. Happy Children Kindergarten kerää rekisteriin tietoja kyseisten verkkopalvelujen käyttöehtojen puitteissa.

Suoramarkkinointitarkoitukset
Voimme lähettää sinulle suoramarkkinointimateriaalia Happy Children Kindergartenin toiminnasta, esityksistä jne.
Rekisteröidyllä on aina oikeus estää meitä käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin tai profilointiin ottamalla meihin yhteyttä yllä olevien yhteystietojen avulla tai valitsemalla suoramarkkinointiviesteissä ja tiedotteissa tarjottava peruutusvaihtoehto.

Tietojen luovutukset
Happy Children Kindergarten Oy saattaa siirtää joissakin tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä.
Tietoja saatetaan siirtää kolmannelle osapuolelle mm. IT-palveluiden tuottamista varten.
Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.
Happy Children Kindergarten Oy voi myös tulevaisuudessa siirtää tai luovuttaa henkilötietoja liiketoimintansa jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.
Happy Children Kindergarten Oy varmistaa kaikissa tilanteissa sopimuksellisesti, että tietoja säilytetään ja käsitellään asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto tapahtuu tarvittaessa salattua ja suojattua yhteyttä̈ käyttäen.
Muilta kuin sähköisiltä̈ osin tiedot säilytetään lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin laki vaatii tai se on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Käytettäessä kuudennessa kohdassa kuvattuja kolmannen osapuolen palveluita, Happy Children Kindergarten Oy solmii kyseisten tahojen kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, jossa nämä tahot sitoutuvat Tietosuoja-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin henkilötietojen käsittelyyn ja mm. tietoturvaan liittyen. Mikäli päivähoito toteutetaan ostopalveluna tai palvelusetelin avulla, asiakirjojen säilöntä̈ tapahtuu kunnan viranomaisen ohjeistamalla tavalla.


Rekisteröityjen oikeudet


Tarkastusoikeus
Happy Children Kindergarten Oy tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Vastaamme pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen ottamalla meihin yhteyttä.


Oikeus vaatia tiedon poistamista
Rekisteröity voi myös pyytää Happy Children Kindergarten Oy:tä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistään. Happy Children Kindergarten Oy suorittaa rekisteröidyn pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme.


Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Mikäli käsittelymme perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen admin@happychildren.fi. Palvelun käyttäjien tulee tehdä pyyntö ensisijaisesti siitä sähköpostiosoitteesta, joka on rekisteröity rekisteriimme ja pyynnön vastaus lähetetään ensisijaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen.
Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.


Muutokset tähän rekisteriselosteeseen
Happy Children Kindergarten Oy voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin muutetaan ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, ilmoitamme asiasta kaikille rekisteröityneille käyttäjille heidän ilmoittamiinsa sähköpostisosoitteisiin tai muutoin kirjallisesti.

Yhteys viranomaiseen

Jos haluat ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen, yhteystiedot löytyvät alta:

Email: tietosuoja@om.fi
Phone: +358 29 566 6700

Address:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki